Frula d.o.o. (u daljnjem tekstu Frula) smatra da je zaštita privatnosti i osobnih podataka temeljno pravo svake osobe. Pozivamo vas da ovaj materijal pažljivo pročitate jer sadrži bitne informacije iz članaka 13. i 14. Uredbe za zaštitu osobnih podataka.

Naše poslovanje u obradi i zaštiti osobnih podataka usklađeno je sa zakonskim propisima koji reguliraju obradu osobnih podataka. Iz tog razloga usvojili smo Politiku zaštite osobnih podataka Frule gdje na jednom mjestu pružamo informacije o vašim pravima i o našim obvezama u pogledu osobnih podataka. Politika zaštite osobnih podataka dostupna je na www.frula.hr.

Sam pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Fruli, odnosno kod trećih osoba s kojima je Frula u ugovornom poslovnom odnosu za  vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom, tijekom razdoblja u kojem je Frula dužna čuvati pojedinu dokumentaciju.

1. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA U POSLOVANJU S POSLOVNIM KORISNICIMA

Poslovni korisnik može biti svaka pravna osoba, tijelo državne vlasti, jedinica lokalne ili područne samouprave te njihova tijela, udruga i društvo (sportsko, kulturno, dobrotvorno i sl.) kao i svaka fizička osoba koja djeluje unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

Količina osobnih podataka koju Frula prikuplja ovisi o zatraženoj usluzi ili proizvodu iz ponude Frule. Pri uspostavi poslovnog odnosa ili naknadno uslijed statusne ili druge promjene, Frula je dužna prikupiti podatke za koje postoji zakonska i regulatorna obveza poput OIB-a djelatnika ugostiteljskih objekata za potrebe fiskalizacije i pružanja tehničke podrške u korištenju aplikacije a što je propisano Zakonom o fiskalizaciji i ostalim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Frula smatra svojim legitimnim pravom provjeriti urednost poslovanja potencijalnih i trenutnih korisnika, na Fruli dostupnim podacima, kojima će ukoliko nemaju zadovoljavajuću bonitetnu ocjenu uskratiti pružanje usluge. Također, legitimnim interesom smatra i prikupljanje instrumenata osiguranja poput zadužnice kojima umanjuje rizike svoga poslovanja.

Osobne podatke Frula prikuplja od klijenata putem zahtjeva (ZPP), pristupnica i registracije proizvoda i usluga iz svoje ponude, putem svih komunikacijskih kanala koje je stavila klijentima na raspolaganje i putem osobnog identifikacijskog dokumenta ili drugih dokumenata koje je klijent Fruli stavio na raspolaganje te ih pohranjuje u svrhu uspostave i održavanja poslovnog odnosa te pružanja kvalitetne usluge klijentima. Ukoliko zahtjev (zpp), pristupnicu ili drugi obrazac ne popunjava sam klijent kao zaposlenik poslovnog korisnika, osobne podatke klijenta Fruli prenosi poslovni korisnik kao poslodavac ispitanika, odnosno osoba koja zastupa poslovnog korisnika. U tom slučaju, osoba od koje je Frula zaprimila osobne podatke klijenta, dužna je obavijestiti klijenta o ustupanju njegovih osobnih podataka Fruli, što uključuje i informiranje o pravilima i načelima utvrđenim u Politici zaštite osobnih podataka Frule.

Uz osobne podatke prikupljene od klijenta, osobni podaci prikupljaju se iz javno dostupnih izvora i registara npr. sudski registar, obrtni registar, baze poslovnih subjekata i poslovne tražilice.

Osobne podatke koje je korisnik usluge prikupio Frula obrađuje samo u slučajevima kada je to nužno u vidu tehničke podrške, kada je to nužno za uspješan nastavak usluge.  Obvezu informiranja propisanu u članku 14. tada smatraju obvezom korisnika usluge obzirom da Frula nije odredila svrhu obrade te da ne posjeduje kontakt podatke osobe čije podatke eventualno obrađuje.

2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA U POSLOVANJU S POSLOVNIM KORISNICIMA

Frula obrađuje prikupljene podatke poslovnih korisnika koji uključuju osobne podatke fizičkih osoba koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i povezanih osoba koje joj je na korištenje dao poslovni korisnik u sljedećim slučajevima:

 • utvrđivanje identiteta
 • usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • ugovaranje i korištenje usluga Frule
 • tehnička podrška i otklanjanje eventualnog kvara u korištenju usluge
 • naplata potraživanja
 • izvještavanje
 • statističke obrade
 • razvijanje i poboljšanje proizvoda i usluga kako bi poslovnim korisnicima omogućili bolje iskustvo korištenja
 • definiranje proizvoda i usluga koji bi poslovnim korisnicima bili od koristi
 • kontaktiranje u svrhe ispunjenja ugovornih odnosa
 • kontaktiranje u marketinške svrhe

Osobne podatke čuvamo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon isteka poslovnog odnosa sukladno zakonski propisanim rokovima (knjigovodstvene isprave poput ulaznih i izlaznih računa čuvaju se primjerice 11 godina).

Legitimnim interesom smatra se obrada podataka u svrhu unapređenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda Frule te razvoj poslovnog odnosa s klijentom. Iz tog razloga Frula će vas kontaktirati kako bi vam ponudila proizvode ili usluge za koje je razvidno da su nastavak postojeće usluge ili da bi vam one u poslovanju pomogle i olakšale.

Kontaktiranje u marketinške svrhe obrtnika i poduzetnika koji djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja, Frula provodi sukladno prikupljenim privolama.

Privola je dobrovoljna te ju klijent može povući u svakom trenutku na isti način na koji je dana. Nakon opoziva privole, Frula više neće obrađivati podatke u predmetnu svrhu.

3. USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Frula može u svrhu ispunjenja zakonske ili ugovorne obveze ustupiti trećim osobama podatke o poslovnim korisnicima koji uključuju osobne podatke fizičkih osoba koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i povezanih osoba koje joj je na korištenje dao poslovni korisnik, te podatke fizičkih osoba koje je u sustav unio korisnik, uz zadovoljenje zakonitosti obrade i sukladno načelima obrade definiranim u Politici zaštite osobnih podataka Frule, i to prema:

 • zakonodavnim, nadzornim i regulatornim tijelima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • financijskim institucijama poput porezne Uprave za potrebe korištenja usluge
 • revizorima
 • kartičnim kućama, kartičnim procesorima i pružateljima usluga unutar i izvan područja Republike Hrvatske s kojima Frula ima ugovorenu suradnju

4. NAČELA OBRADE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U POSLOVANJU S POSLOVNIM KORISNICIMA

Prilikom korištenja osobnih podataka Frula osigurava da se oni obrađuju isključivo sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka Frula postupa transparentno i obrađuje ih samo ako za to postoji jasna svrha.

Frula kontinuirano poduzima značajne organizacijske i tehničke mjere kako bi zaštitila osobne, a i sve ostale podatke klijenata.

Frula je uglavnom uvijek u ulozi izvršitelja obrade osobnih podataka. Ona je prodala ili iznajmila svoj softver korisnicima koji samostalno određuju svrhe obrade osobnih podataka.

5. PRAVA KLIJENATA

Svi podaci koje je Frula doznala o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, u Fruli se smatraju poslovnom tajnom.

U skladu s Općom Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, u svakom trenutku možete:

 1. zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade, kategorijama podataka i potencijalnim primateljima koji obrađuju vaše osobne podatke
 2. zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka ako Frula ne raspolaže vašim ažurnim podacima
 3. zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili ograničavanje svrhe obrade osobnih podataka koje ste ustupili Fruli ukoliko za to imate valjani razlog
 4. uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama
 5. opozvati privolu temeljem koje obrađujemo osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana
 6. zatražiti prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade

Frula omogućuje ispitanicima u bilo koje vrijeme i besplatno pravo prigovora na automatsku ili ručnu obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom.

U svrhu zaštite osobnih podataka Frula je usvojila Politiku zaštite osobnih podataka Frule te je imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka koji dodatno skrbi o vašim osobnim podacima te brine da se podaci obrađuju zakonito.

Kontakt podaci:
Frula d.o.o.
Orehovec 9, Ivanec Bistranski 10290 Zaprešić
Službenik za zaštitu osobnih podataka: frula@frula.hr

Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.